Valtuuston kokous 9.12.2019 Annika Ollilan (ent. Aaltonen) puheenvuoro kohtaan

Vuoden 2020 talousarvio ja taloussuunnitelma 2021-2022.

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut ja viranhaltijat.

Sivistyslautakunnan säästöihin on esitetty 200 000€ säästöjä ja koska paljon on jo napsittu viimeisimpien vuosien varrella pois ei koulu- ja varhaiskasvatuskentällä ole enää paljoa mistä enää säästää. Esityksenä on luokkakokojen suurentaminen. Nykyisellään Raision laskennallinen luokkakoko noin 19,5/oppilasta/opetusryhmä ei ole vielä valtakunnallisesti kovin suuri ja naapurikunnista löytyy varmasti aivan samoja lukuja. Luvut eivät kuitenkaan ole mielestäni aivan yksi yhteen vertailukelpoisia sillä siihen vaikuttaa kovin moni asia mm. väestöpohja, tuen tarpeessa olevat lapset ja nuoret ja erilaiset oppijat, äidinkielenään jotakin muuta kuin suomea puhuvat.

Osa muistelee omilta kouluajoilta, että koulua käytiin paljon isommissakin luokissa. Opetus on kuitenkin tänä päivänä erilaista kuin ennen. Uuden opetussuunnitelman mukaan on mm. tärkeää osallistaa oppilaita enemmän ja lisätä heidän aktiivisuuttaan oppimisessa ja näin uskotaan motivaation ja innostuksen kasvavan. Uudessa opsissa myös painotetaan jokaisen oppilaan yksilöllisiä tarpeita ja lähtökohtia ja että oppilas saa tarvittavan tuen opiskelussa. Kouluterveyskyselyissä on luettavissa se tosiasia, että lapset ja nuoret kokevat, etteivät saa riittävää huomiota ja aikaa opettajalta.

Raisiossa 3. ja 4.-luokkalaisista 64 % kokee, että heillä on mahdollisuus keskustella koulussa aikuisen kanssa ja 8.ja 9.-luokkalaisista näin kokee 48%. Luvut kertovat sen, että aika iso osa kokee, ettei keskusteluun mieltä painavista asioista ole mahdollisuutta. Kouluterveyskyselyt tehdään parin vuoden välein ja valitettavasti oppilaiden vaikeudet oppimisessa ovat lisääntyneet Raisiossa verrattuna parin vuoden takaiseen. Luokkakoon suurenemisella on suoraan yhteys siihen miten paljon aikaa opettajalla on yhtä oppilasta kohden ja näin kohdatut minuutit jakautuvat oppilaiden kesken.

On myös huomioitava, että luokkakoon esityksen mukainen suurentaminen 20,9 eli noin 21:een on laskennallinen keskiarvo. Joissakin luokissa on ja tulee olemaan tätä enemmän oppilaita, jolloin luokan monimuotoisuus ja oppilaiden oppimisvaikeudet ja siellä olevat vilkkaat, ehkä aggressiiviset, hiljaiset joita ”ei huomaa” jakautuu entisestään ikään kuin pienempään minuuttimäärään ja huonontaa laadukasta kohtaamista ja oppilaan kuulluksi tulemista sekä haastavoittaa vastaamaan opetussuunnitelman tavoitteisiin, joista aiemmin kerroin.

On hurjaa ajatella, että kaupungissa jossa lastensuojeluilmoitukset nousevat vuosittain puheeksi ja jossa on iso toive ja tavoite huostaanottojen vähenemiseen niin olisi valmis riskeeraamaan enää yhtään enempää mahdollisuutta varhaisen puuttumisen. Sillä sellaisena minä sen näen, jos luokkakokoja suurennetaan. Oppilaan ja opettajan sekä ohjaajan aika kohtaamiseen vähenee. Luokkakokojen nostattaminen voi euroissa mitattuna vaikuttaa nyt oivalliselta säästökohteelta, mutta pelkään että päätös olisi kovin lyhytnäköinen ja sillä voisi olla pitkäkantoisia vaikutuksia.

Olemmeko siis valmiit siihen, että maksamme tuota velkaa myöhemmin? Minä en ole ja toiminnan laadun varmistamiseksi ehdotan, että tuo sivistyslautakunnalle ehdotettu euromäärä palautetaan. Satsaus lapsiin on suora satsaus tulevaisuuteen.

Valtuuston kokous 11.11.2019 Annika Ollilan (ent. Aaltonen) puheenvuoro kohtaan § 122 Sivistyskeskuksen palveluverkkoselvitys

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut.

Aivan huippua olla tänään tässä. Tietyllä tapaa hyvin historiallinen hetki, kun palveluverkkoselvitys on niin sekä vapaa-aikalautakunnasta että sivistyslautakunnasta edennyt kaupunginhallituksen kautta tänne meille kaupunginvaltuustoon.

Palveluverkkoselvitystä on rakennettu niin kuntalaisten, työntekijöiden, vaikuttajaryhmien ja sivistyskeskuksen alaisten lautakuntien kuin eritoten koko sivistyskeskuksen alaisten viranhaltijoiden kanssa nyt reilun vuoden verran. Olemme saaneet sivistyslautakunnassa ajantasaista tietoa selvityksen etenemisestä ja olemme saaneet vierailijoita kokouksiin, käyneet vierailuilla, pitäneet iltakoulua, kuulleet kaupunkilaisille suunnattujen yleisötilaisuuksien ja ideaseinän tuotoksia sekä tutustuneet nykyisiin varhaiskasvatuksen tiloihin sekä koulurakennuksiin auditointien merkeissä. Lautakunnassamme on keskusteltu palveluverkkoselvityksen tiimoilta paljon ja haluankin kiittää koko porukkaa siitä keskustelevasta ilmapiiristä mikä meillä on kokouksissa vallinnut.

Yksimielisyydestä vielä erityismaininta. Esiin on noussut monen monta kysymystä ja ajatusta, joten iso kiitos sivistyslautakunnan esittelijä sivistysjohtaja Juha-Pekka
Lehmukselle, joka on työstänyt selvitystä eteenpäin ja pitänyt aikatauluista
kiinni. Samalla kiitos muillekin viranhaltijoille sillä tämä rohkeasti
tulevaisuuteen katsova 92 sivuinen opus on aivan mieletön. Kirjasto- ja
kulttuuri, liikunta, nuoriso, varhaiskasvatus, perusopetus, lukio ja opisto
saavat tästä yhteisestä palveluverkkoselvityksestä hyvät eväät tulevaan ja samalla
selvitys antaa raamit konkreettiseen suunnitteluun. Uskon, että nyt tehty
palveluverkkoselvitys antaa suunnan tulevalle ja etapit seuraaviin lähivuosiin
2020 luvulle tultaessa.

On ollut mahtavaa olla saada mukana tässä hetkessä ja
viedä omalta osaltaan sivistyslautakunnan kanssa tätä selvitystä eteenpäin.
Kiitos.

Valtuuston kokous 11.11.2019 Annika Ollilan (ent. Aaltonen) ryhmäpuheenvuoro kohtaan § 120 Raision kaupungin veroprosenttien asettaminen vuodelle 2020

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut, yleisö täällä valtuustosalissa sekä television kautta seuraavat
Raision sosialidemokraattien ryhmäpuheenvuoro


Keskustelu veroprosentin nostosta herättää tunteita. Voi kunpa sitä ei tarvitsisi edes pohtia ja kaupunkimme taloustilanne näyttäisi valoisammalta kuin se nyt on. Olemme kuitenkin SDP:n valtuustoryhmän kanssa tulleet siihen johtopäätökseen, että tässä taloustilanteessa on oikein, vastuullista ja rohkeaa nostaa tuon puolen prosenttiyksikön (0,5%) verran kuntaveroja. Oikein siksi, etteivät kuntalaisten palvelut ja kuntalaiset joudu mm. kohtaamaan heikentyneitä palveluita, maksumiehiksi korottuvien taksojen ja maksujen myötä tai ettei pelkästään kaupungin työntekijät ole ne, jotka tehostavat, säästävät ja tuottavat vaan tämä taloustilanne on meidän kaikkien yhteinen projekti kantaa kortensa kekoon ja tehdä näin oma osuutensa kotikaupunkimme ja meidän kuntalaisten hyväksi.

Vastuullista sen vuoksi, että meidän sosialidemokraattinen ryhmämme kokee korotuksen tuovan osaltaan helpotusta tähän hetkeen niin, ettei säästötoimenpiteet kohdistu pelkästään henkilökuntaan eivätkä kerrytä lainaa tulevaisuudelle. Rohkeutta päätös vaatii siksi, että on oltava rohkeutta ajatella ajantasaisesti tilannetta ja pystyä arvioimaan realistisesti. Jos vaakakupissa on meidän kaupunkilaiset, ei voida loputtomasti tehostaa palveluita vaan on katsottava eteenpäin, joskus kiperissäkin tilanteissa. On myös huomioitava, että nykyinen tavoite miljoonan euron henkilöstösäästöistä on suhteellisen kova. Henkilöstö tekee taloustilanteessa parhaansa ja ajattelemmekin, että on tärkeää antaa kaupungin palveluksessa työskentelevän eläkeikään tulevan työntekijän työskennellä työpestissään siihen saakka, kun hän itse lähtee eläkkeelle.

Irtisanomisiin ja lomautuksiin sosialidemokraattisella ryhmällämme on jyrkkä ei. Kun korjaavia ratkaisuja tehdään ajoissa, niitä ei tarvitse tehdä niin isoina kuin silloin, jos niitä lykätään. Veroprosentin nostoa kukaan tässä salissa tuskin haluaa tehdä, mutta halutessamme säilyttää laadukkaan palvelutason, koemme, että nyt on aika toimia ja nostaa kuntaveroa. Negatiiviset budjetit luovat eteen sen tosiasian, että on pyrittävä turvaamaan palvelut tulevaisuudessa juurikin näillä nostoilla. Uudistuminen ja säästöt ovat tärkeä osa talouden tervehdyttämistä mutta myös verotuloja on saatava lisää. Lautakunnat ovat tehneet esityksensä säästöistä ja uskommekin, että uudelleen organisoimalla ja mahdollisuuksien lasien läpi katsottaessa keskusten johtajat ihan varmasti löytävät ja tulevat löytämään niitä kohteita, joissa säästöjä saadaan aikaiseksi työtä uudelleen organisoimalla.

Tähän hätään niin suurten säästöjen tekeminen ilman, että kuntalainen niistä kärsii, on vaikeaa. Imago saadaan nousuun pitämällä ihmisistä huolta. Me sosialidemokraatit uskomme, että ihminen tekee valinnan paikkakunnan palveluiden perusteella. Ja juuri ihan niiden peruspalveluiden kuten koulut, varhaiskasvatus, sotepalvelut ja harrastukset. Se, että kotikaupungissa palvelut ovat laadukkaat, niihin on riittävät resurssoinnit ja ne ovat palveluiden käyttäjien saavutettavissa ovat kuntalaisen kannalta tärkeää. Veroprosentin nostaminen ei sulje pois sitä, että kaupungissamme toimintaa pitää tehostaa ja järkeistää. Se ei ole este sille, että toimintaa tarkistetaan tulevia vuosia varten ja selvitetään, että missä ja miten voidaan säästää. On vain paljon toimintoja, joissa ei supistamisvaraa ole, kuten esim. koulu, päivähoito ja hoiva.

Siksi olemme sosialidemokraateissa veronkorotuksen puolella. Lapsille ja nuorille on saatava pidettyä nämä resurssoinnit. Kun mietitään raisiolaislasten ja nuorten tilastoja esim. nuorten hyvinvoinnin tai lähinnä pahoinvoinnin osalta tai huostaanottojen määrää on ensiarvoisen tärkeää, ettemme kiristä väärästä kohdasta eurohanoja liian tiukalle. Tämä tulee maksamaan muuten tulevaisuudessa enemmän kuin nyt esitetty puolen prosenttiyksikön (0,5%) korotus verotuloihin/asukas. Kouluissa ja päiväkodeissa erilaisia tuen tarvitsijoita ja oppijoita on monta erilaista ja myös heidät tulee huomioida ja taattava riittävä tuki. Voidaan ajatella niin, jos perustuksista puuttuu paloja, on lapsen elämässä iso työ kolojen paikkaamisessa. Toisin sanoen, tukevasti rakennettu talo ei niin vain huoju kovassakaan tuulessa, mutta jos perustus on huono, ei hyväkään tuki välttämättä auta.

Peruspalveluiden pysyminen ja niihin satsaamisen voidaan ajatella olevan myös imagon edistäjä, kun kuntalainen voi luottaa siihen, että peruspalvelut pysyvät.
Kaupungin imagon kannalta siis, kuten sanottu on ryhmämme mielestä toimivat palvelut avainasemassa vetovoimatekijöitä pohdittaessa. Kaupunkikuvaamme taas voimme jokainen niin tässä salissa oleva kuin kuntalainen ja kaupungissamme työskentelevä hyvinkin paljon vaikuttaa. Sillä on merkitystä, miten ja mitä sanomme. Tuo keskustelu ja sen sisältö voi jopa olla merkityksellisempää kuin se mikä veroprosentti kunnassa on. Hyvästä palveluihin tyytyväisestä kuntalaisesta on enemmän iloa kunnan markkinointiin, kun palveluihin tyytymättömän.

Summa summarum. Kaupungin hyvinvointi on kaikkien valtuutettujen yhteinen asia ja siksi yhteistyötä ryhmien välillä tarvitaan päätöksen jälkeenkin.

Annika Ollila
Raision SDP:n valtuustoryhmän varapuheenjohtaja

Valtuuston kokous 10.6.2019 Annika Aaltosen (nyk. Ollilla) puheenvuoro kohtaan
§ 70 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2018

Hyvä puheenjohtaja, valtuutetut, virkamiehet ja muut paikallaolijat

Sivistyskeskuksen alaisen sivistyslautakunnan puheenjohtajan
roolissa kirjasin muutamia ajatuksia ylös. Kiitos tarkastuslautakunnalle
arviointikertomuksesta ja alkuvuoden tapaamisesta, jossa molempien
sivistyskeskuksen lautakuntien puheenjohtajat, sivistysjohtaja ja sivistyskeskuksen talouspäällikkö pääsivät yhdessä tarkastuslautakunnan kanssa käymään vuotta
2018 läpi.

Koin sen erinomaiseksi tilaisuudeksi vaihtaa kuulumisia eli tehdä
yhteistyötä. Itseasiassa koko tämän valmiiksi kirjoitetun puheen punaiseksi langaksi muodostui yhteistyö sekä rohkeus. Tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessa luvussa 2 painotetaan sitä, kuinka tärkeää on panostaa organisaatioiden väliseen yhteistyöhön ja vuoropuheluun. Ajattelen, että se on meidän jokaisen vastuulla ja siihen jokainen on kykeneväinen vaikuttamaan. Sivistyslautakunta on ottanut ilolla vastaan yhteistyöpyynnöt niin Raision OAJ:n paikallisyhdistykseltä, Raision Vanhemmat ry:ltä kuin muilta lautakunniltakin.

Tämä on ehdottomasti se asia, jonka haluan pitää vahvana edelleenkin. Entistä ehompi vuoropuhelu kasvattaa me-henkeä ja kun lisäämme tiedonkulkua niin se taas parantaa luottamusta siihen, että asiat etenee ja niihin voi vaikuttaa. Tavoite voisikin olla se, että niin kuntalaiselle, kaupungin työntekijälle kuin meille luottamushenkilöille tulee hieno fiilis kuulua samaan tiimiin ja sen tiimin nimi on yhteinen Raisio.

Vuoropuhelun lisäksi ja sen kanssa tarvitsemme myös rohkeutta. Olen todella ylpeä siitä, että lautakunnassamme tehtiin vuoden 2018 lopulla yksimielinen päätös siitä, että nuorisovaltuuston nimetylle
edustajalle annetaan puhe- ja läsnäolooikeus kokouksiimme. Briiffauksen jälkeen maaliskuusta 2019 lähtien on joukossamme lautakunnassa ollut yksi henkilö lisää. Rohkeutta on nähdä mahdollisuuksia muutoksissa. Ajattelen, että tässäkin asiassa sen sijaan, että lautakunta olisi todennut uhaksi antaa
nuorisovaltuutetulle puhe- ja läsnöolooikeus niin totesimmekin saavamme molemminpuolisen ison edun siitä, että joukkoomme otettiin nuorisovaltuutettu.

Koen, että myös budjetista kiinni pitämisessä olemme onnistuneet hienosti ja lautakuntana tehneet päätöksiä, jotka kohtelevat
mahdollisimmat tasapuolisesti raisiolaisten lasten ja nuorten elämää koulupolun saralla. Näin esimerkiksi silloin kun perusopetuksen resurssointiin kiinnitettiin aikaisempaa enemmän huomiota ja hyväksyimme sivistyslautakunnassa uudet resurssoinnin perusteet. Kiitos tässä välissä lautakuntamme esittelijälle sivistysjohtaja
Juha-Pekka Lehmukselle, talouspäällikkö Esa Ilantille, varhaiskasvatuksen johtaja Päivi Rantaselle sekä tietysti kokousten sihteeri Ulla Haatajalle. Kaiken päätöksenteon edellytys on hyvä ja
informatiivinen esittelijän teksti. Tämä yhteistyö toimii sivistyslautakunnassa upeasti.


Tärkein yksittäinen kehittämishanke vuodelta 2018 on koko sivistyskeskusta koskeva palveluverkkoselvityksen aloittaminen.
Meidän lautakuntamme osalta selvitys koskee varhaiskasvatusta, perusopetusta, lukiota ja Raisio-opistoa. Palveluverkkoselvityksessä on mukana myös vapaa-aikalautakunnan hallinnoimat kirjasto- ja kulttuuripalvelut sekä liikunta- ja nuorisopalvelut. Asian tiimoilta on järjestetty myös avoimia tilaisuuksia ja toivommekin, että niin kuntalaisten kuin vaikuttajaryhmien että kaupungissa työskentelevien mielipide tulee kuulluksi ja näin aina 2030 luvulle asti suuntautuvat suunnitelmat ovat meidän yhdessä työstämät. Näin pääsemme
jälleen yhteistyön merkitykseen ja sen tärkeyteen. Näillä mietteillä kulkekoon yhteistyö ja rohkeus käsikädessä edelleenkin. Kiitos.

Linkki kokouslistan kyseiseen kohtaan:
http://julkaisut.raisio.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2019299022-8

Valtuuston kokous 10.6.2019 Sari Packalénin puheenvuoro kohtaan:

§ 74 Maa-alueen vuokraaminen ylipainehallin sijoittamista varten.

Arvoisa puheenjohtaja ja hyvät valtuutetut. On ilo nähdä tämä asia listalla tänään monien vuosien keskusteluiden jälkeen.
Syksyllä 2016 Raision SDP otti kuntavaalitavoitteeksi 2017 seuraavan asian:
Vaisaaren koulukeskukseen tulee pikaisesti toteuttaa yhteistyössä urheiluseurojen kanssa ylipainehallilla katettu KHT-kenttä.

Samalla linjalla ovat olleet myös muut ryhmät valtuustossa ja saman asian tiimoilta on tehty aloitteita tai asiaa muuten sivuutettu puheenvuoroissa tämän vaalikauden aikana.

On erittäin hienoa kesän tiimoilla nähdä, että olemme yhdessä tuumin rakentamassa Raisioon koulu-, kulttuuri- ja urheilukeskusta, joka on varmasti vetovoimainen asia valittaessa asuinpaikkaa, kuin myös koulutuspaikkaa nuoria ja nuorisoa ajatellen.

Tänään saamani tiedon mukaan RaiFun eli Raisio Futis ry:n edustaja kertoi, että viime viikolla on perustettu yhtiö Raision Palloiluhalli Oy ja aikatauluissa on muutenkin pysytty lupausten mukaan. Tämä antaa paljon toivoa kaikille liikunnan ystäville sekä varsinkin meidän tulevaisuuden nuorille lupauksille ja harrastelijoille.

Tulevaisuudessa näenkin keskuksen toimivana kokonaisuutena, jossa yhdessä perheet viettävät vapaa-aikaa nauttien liikunnasta ja kulttuurista. Lapsen ollessa harrastuksessa voi vanhempi vaikkapa pulahtaa Ulpukan lämpimiin vesiin ja saada sitä kuuluisaa ”omaa aikaa” sekä samalla huolehtia myös omasta jaksamisestaan kiireen keskellä. Odotan itse innolla syksyä.

Linkki kokouslistaan:

Haketuslaitos hakee ympäristölupaa Naantalin ja Raision rajalle

Naantaliin rakentuva uusi energiantuotannon voimalaitos käyttää raaka-aineena myös puuhaketta.

Energia- ja Kierrätysparkki Oy hakee ympäristölupaa puun murskaukseen ja haketukseen sekä käytöstä poistetun rakennus- ja purkumateriaalin vastaanottoon ja lajitteluun Naantalin Luolalassa, joka sijaitsee aivan Naantalin ja Raision läntisen Kaanaan alueen rajalla. Terminaalin vuosittaiseksi vastaanottomääräksi on suunniteltu 250000 tonnia raakapuuta. Hakija on ilmoittanut naapurustolle järjestetyssä tiedotustilaisuudessa puun murskausta ja käsittelyä tapahtuvan arkisin klo 7-22 ja lauantaisin klo 7-17.

Hakija hakee toiminnalle lupaa käynnissä olevasta muutoksenhausta huolimatta aloittaa toiminta heti. Hakemuksessa mainitaan melu- ja pölypäästöt toiminnasta aiheutuvina haittoina, joita hakemuksessa aiotaan rajoittaa käyttämällä varastokasoja meluvalleina ja käyttämällä kastelujärjestelmää murskausten yhteydessä.

Naantalin suuntaan melun ja pölyn leviämistä estää louhittu kallio, mutta Raision suuntaan on alavaa peltomaata pitkälle Kaanaaseen asti. Lähimmät asuintalot sijaitsevat noin 300 metrin päässä suunnitellusta haketusalueesta. Lyhyessä koekäytössä vuonna 2015 alueen asukkaat pitivät aiheutuvaa melua sietämättömänä.

Voimalaitoshanke on merkittävä investointi koko alueelle. Yhteinen etu ei kuitenkaan voi tarkoittaa sitä, että Kaanaan alueen asukkaat joutuvat kärsimään kohtuutonta melu- ja pölyhaittaa puun murskauksesta ja haketuksesta omalla kotipihallaan. Koko haketustoiminta voidaan sijoittaa kauemmaksi asutuksesta vaikka Isosuon kaatopaikka-alueelle tai vähintään pidettävä huoli maavallien tekemisestä melun ehkäisemiseksi Kaanaan alueen suuntaan. Mahdollisen luvan on annettava tarkat desibelirajat, missä hetkellisesti ja pitkäaikaisesti on pysyttävä ja melutasoa on seurattava. Kaiken kaikkiaan tässä asiassa Raision kaupungin on lupakäsittelyssä pidettävä asukkaidensa puolta.

Asiaan liittyvät muistutukset on tehtävä Etelä-Suomen Aluehallintovirastolle 14.3.2016 mennessä osoitteeseen http://www.avi.fi/muistutus.

Kimmo Nurmi 2016